U zoekt kwaliteit | wij bieden meer

Vening Meineszstraat 1, Ede

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Medisch Centrum Ede B.V .: de gebruikers van deze algemene voorwaarden. Deelnemers: de natuurlijke persoon waarmee Medisch Centrum Ede B.V  als docenten of organisatie een overeenkomst voor het geven van een cursus of workshop heeft gesloten.
Cursus: de cursus, de workshop.

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Medisch Centrum Ede B.V en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Medisch Centrum Ede B.V overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Medisch Centrum Ede B.V voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepassing van algemene voorwaarden in het geval van een deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Aanmeldingen

1. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Medisch Centrum Ede B.V  van de aanmelding. Deze bevestiging kan zowel per post als per e-mail geschieden.

2. Medisch Centrum Ede B.V  is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelnamekosten door deelnemer.

3. Prijzen zijn in Euro, tenzij anders aangegeven.

4. Alle cursustarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Medisch Centrum Ede B.V zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Medisch Centrum Ede B.V  kan echter niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen. De dienstverlening richt zich alleen tot deelnemer en niet tot bij de deelnemer betrokken derden.

2. Voor zover naar het oordeel van Medisch Centrum Ede B.V een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Medisch Centrum Ede B.V bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.

3. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Medisch Centrum Ede B.V aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Medisch Centrum Ede B.V worden verstrekt.

4. Medisch Centrum Ede B.V is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Medisch Centrum Ede B.V is uitgegaan van door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5 Medisch Centrum Ede B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan materialen die eventueel door deelnemer naar de cursus of workshop zijn meegenomen.

6. De werkruimten zullen tijdens de cursus uitsluitend aan Medisch Centrum Ede B.V ter beschikking worden gesteld en zoveel mogelijk afsluitbaar zijn. Gegevens, materialen en dergelijke moeten kunnen worden opgeborgen in een afsluitbare ruimte.

Artikel 5 – Overmacht, wijziging en annulering door Medisch Centrum Ede B.V

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Medisch Centrum Ede B.V noodzakelijk zijn, daartoe aanleiding geven, dat uitsluitend ter beoordeling van Medisch Centrum Ede B.V, kan Medisch Centrum Ede B.V de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

2. In het geval van overmacht aan de kant van Medisch Centrum Ede B.V , waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Medisch Centrum Ede B.V niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Medisch Centrum Ede B.V de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

3. In het geval van wijziging in de cursusdata door Medisch Centrum Ede B.V, zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

4. In het geval van annulering door Medisch Centrum Ede B.V, krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. 

Artikel 6 – Wijziging en annulering door deelnemer

1. Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen.

2. Annulering van cursussen, deelname aan cursussen, dient steeds schriftelijk plaats te hebben.

3. De aan annulering verbonden kosten voor annulering van een cursus bedragen per deelnemer:

  • Tot 4 kalenderweken voor aanvang van de cursus: € 50,-;

  • 4 tot 2 kalenderweken voor aanvang: 50% van de overeengekomen cursus- of deelnamekosten;

  • Binnen 2 kalenderweken voor aanvang, of na aanvang daarvan: de volledige cursus- of deelnamekosten.

4. Deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen, mits de cursus niet binnen de 14 dagen na aanmelding plaatsvindt.

Artikel 7 – Betaling

1. Betaling van cursusgelden dient binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging contant of per bank te geschieden, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde uiterlijk 6 weken voor aanvang van een cursus of workshop op rekening van Medisch Centrum Ede B.V te zijn bijgeschreven met vermelding van het rekening- of factuurnummer of omschrijving van de cursus, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de bevestiging of factuur staat aangegeven dat er per omgaande betaald dient te worden, vervalt iedere andere overeengekomen betalingstermijn.

2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.

3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf contant te voldoen. Bij een cursus of een workshop kan dit uitsluitend vóór aanvang van de cursus. In geval van niet tijdige betaling iMedisch Centrum Ede B.V te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

1. Medisch Centrum Ede B.V is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Medisch Centrum Ede B.V, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van een deelnemer.

2. Voor zover Medisch Centrum Ede B.V aansprakelijk is voor enige schade, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid door Medisch Centrum Ede B.V beperkt tot maximaal de prijs van de gevolgde cursus waarmee de schade een verband heeft.

3.Medisch Centrum Ede B.V is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

4. Medisch Centrum Ede B.V is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus of workshop met de opgedane kennis doet.

5. Deelnemer vrijwaart Medisch Centrum Ede B.V voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan deelnemer toerekenbaar is.

6.Medisch Centrum Ede B.V is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook welke zou kunnen ontstaan als gevolg van het onderling oefenen van en op medecursisten voor, na of tijdens de cursus.

Artikel 9 – Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de door Medisch Centrum Ede B.V aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen berust bij Medisch Centrum Ede B.V of diens rechtverkrijger. Zonder schriftelijke toestemming van Medisch Centrum Ede B.V is het niet toegestaan het cursusmateriaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden, en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van deelnemer gebruikt worden.

2. Medisch Centrum Ede B.V behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens cursussen of workshops en deze te gebruiken voor Medisch Centrum Ede B.V cursus- en promotie activiteiten. Tevens behoudt Medisch Centrum EdeB.V zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in Medisch Centrum Ede B.V activiteiten.

3. Het maken van geluid- en beeldmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Medisch Centrum Ede B.V.

Artikel 10 – Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De aan Medisch Centrum Ede B.V verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Medisch Centrum Ede B.V, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Medisch Centrum Ede B.V bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van andere activiteiten, dan kan dit schriftelijk aan Medisch Centrum Ede B.V worden gemeld.

3. De aan Medisch Centrum Ede B.V verstrekte persoonsgevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven, personen en instellingen anders dan Medisch Centrum Ede B.V.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen

1. Deelnemer verklaart dat, tijdens deelname aan een cursus, deelnemer in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode, door Medisch Centrum Ede B.V, of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan – en voor volledige verantwoording van – assistenten en deelnemers kant.

2. Medisch Centrum Ede B.V werkt niet met assistenten of deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is, tenzij de cursus of workshop onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater gebeurt. De deelnemer dient van tevoren te melden dat een dergelijke reactie mogelijk is. Medisch Centrum Ede B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.

3. Medisch Centrum Ede B.V behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Artikel 12 – Geschillen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Medisch Centrum Ede B.V en deelnemer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Versie September 2021

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?